Bijles & Begeleiding: Professionele hulp op maat
www.bijles-en-begeleiding.nl
contact@bijles-en-begeleiding.nl
Schoolstraat 52, 6913 AD te Aerdt

Artikel 1: Definities
1.1 Bijles & Begeleiding:
Bijles & Begeleiding is gevestigd te Aerdt, Schoolstraat 52.
1.2 Vertegenwoordiger: Onder een wettelijke Vertegenwoordiger wordt verstaan een natuurlijk persoon die op grond van wettelijke bepalingen is aangewezen om op te treden in plaats van iemand die handelingsonbekwaam is. De Vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de inschrijving van een Deelnemer alsmede de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen.
1.3 Overeenkomst:
Het door de Deelnemer of zijn wettelijke Vertegenwoordiger ingevulde online machtigingsformulier, in te vullen op www.bijles-en-begeleiding.nl/machtigingsformulier
1.4 Deelnemer:
De persoon die door Bijles & Begeleiding wordt begeleid bij zijn/haar studie.
1.5 Schooljaar:
Het totaal van tien kalendermaanden, september tot en met juni.
1.6 Activiteiten
Alle werkzaamheden die de organisatie verricht voor begeleiding van de Deelnemer bij zijn of haar schoolwerk. Dit kan in de vorm van:
a) Bijles: vakinhoudelijke begeleiding gericht op één of meerdere vakken.
b) Huiswerkbegeleiding: niet vakinhoudelijke begeleiding bij het maken van huiswerk op middelbare scholen.
c) Examentraining: een intensieve vakinhoudelijke stoomcursus gericht op 1 of meer vakken.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden.
Lid 1
De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen en overeenkomsten, waarbij Bijles & Begeleiding partij is en de al dan niet op basis daarvan door Bijles & Begeleiding uitgevoerde werkzaamheden en leveranties.
Lid 2
Algemene leverings-/inkoopvoorwaarden van een deelnemer, zijn Vertegenwoordiger of een andere partij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Lid 3
Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst
Lid 1
De overeenkomst komt tot stand bij ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijf- en digitaal machtigingsformulier.
Lid 2
Met deze overeenkomst verbindt zowel Bijles & Begeleiding als de Vertegenwoordiger zich tot en met het moment van opzegging tot enerzijds het verzorgen van activiteiten zoals beschreven in artikel 1.6 en anderzijds voor de betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag.
Lid 3
Voor de aanmelding van een minderjarige deelnemer is de schriftelijke toestemming benodigd van de wettelijke Vertegenwoordiger.
Lid 4
In de overeenkomst gaat de Vertegenwoordiger een verplichting aan van minimale afname van 10 begeleiding/bijlesuren/examentrainingsuren.
Lid 5
De overeenkomst kan door Bijles & Begeleiding, wegens gewichtige redenen worden ontbonden. Onder gewichtige redenen wordt in ieder geval verstaan:
a) Het niet naleven van de regels zoals vastgelegd in artikel 7 en 8 van de Algemene Voorwaarden vakinhoudelijke Bijles & Begeleiding
b) Hetgeen in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht is bepaald.
c) Alcohol- en drugsgebruik van de Deelnemer.
d) Ander gedrag dat een effectieve begeleiding door Bijles & Begeleiding onmogelijk maakt.

Artikel 4: Tarieven en betaling
Lid 1
Betaling dient te geschieden voorafgaande aan de periode waarin de activiteit plaatsvindt.
Lid 2
In het geval van een niet tijdige betaling kan de activiteit door Bijles & Begeleiding met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
Lid 3
Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de Vertegenwoordiger akkoord met betaling tenzij de Vertegenwoordiger en Bijles & Begeleiding anders overeenkomen.
Lid 4
Er bestaat geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van de kosten van het verzorgen van de activiteiten, indien niet of in beperkte mate van de activiteiten gebruik wordt gemaakt. Dit voor zover er naar het oordeel van Bijles & Begeleiding
Lid 5
De hoogte van de vergoeding voor de activiteiten staat vastgesteld op de site.
Lid 6
Bijles & Begeleiding behoudt zich het recht voor de vergoeding tussentijds te verhogen wegens onverwachte omstandigheden.
Lid 7
Indien de Deelnemer of zijn Vertegenwoordiger in verzuim is het verschuldigde bedrag te betalen, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde rente en administratiekosten voor rekening van de Vertegenwoordiger. Vorderingen worden door Bijles & Begeleiding te allen tijde uitbesteed.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
Lid 1
De activiteiten vinden bij de afnemer thuis of op één andere samen overeengekomen locatie.
Lid 2
De activiteiten vinden plaats op onderling overeengekomen tijden
Lid 3
Bijles & Begeleiding is vrij in de keuze van de medewerker(s) die zij met de uitvoering van de activiteiten belast
Lid 4
Indien Bijles & Begeleiding niet in staat is een voor de deelnemer geschikte begeleider in te zetten, is Bijles & Begeleiding niet gehouden om de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst na te komen. Bijles & Begeleiding is in een dergelijke situatie tegenover de deelnemer, zijn vertegenwoordiger of enige andere partij niet schadeplichtig. De door de deelnemer of zijn vertegenwoordiger reeds gedane betalingen over de periode waarin de begeleiding niet kan plaatsvinden worden door Bijles & Begeleiding in dit geval gerestitueerd.

Artikel 6: Verplichtingen van Bijles & begeleiding
Lid 1
Bijles & Begeleiding is, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens, verplicht over alle ontvangen informatie van en over de deelnemer en de vertegenwoordiger stikte vertrouwelijkheid te betrachten.
Lid 2
Bijles & Begeleiding hecht veel waarde aan de privacy van deelnemers en vertegenwoordigers. Hoe wij hier invulling aan geven is terug te lezen in de privacyverklaring op onze site.
Lid 3
Bijles & Begeleiding heeft een inspanningsverplichting jegens de deelnemer en de vertegenwoordiger.

Artikel 7: Verplichtingen van de deelnemer
De Deelnemer is verplicht om:
Lid 1
Belangrijke gegevens met betrekking tot zijn schoolwerk correct en op tijd aan Bijles & begeleiding door te geven. Dit betreft o.a. studieresultaten, roosterwijzigingen en data van proefwerken, schriftelijke overhoringen en tentamens.
Lid 2
Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig niet nagekomen, dan heeft Bijles & Begeleiding het recht, na een schriftelijke waarschuwing, de begeleiding van de deelnemer te beëindigen, zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag voor de begeleiding.

Artikel 8: Afmelding en verzuim
Lid 1
Afmelding voor een activiteit dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Een afmelding wordt uitsluitend geaccepteerd bij een aantoonbaar geldige reden. Hieronder vallen ziekte, overlijden van familie of vrienden, of andere redenen die door Bijles & Begeleiding als zodanig worden geaccepteerd. Door de deelnemer kan in een dergelijke situatie de activiteit in overleg met vertegenwoordiger en Bijles & Begeleiding op een nader te bepalen moment worden ingehaald.
Lid 2
Indien de Deelnemer zich naar het oordeel van Bijles & Begeleiding zonder acceptabele reden afmeldt, is Bijles & begeleiding niet gehouden om een vervangende activiteit aan te bieden.

Artikel 9: Leerlingvolgsysteem
Lid 1
Verslag van de vorderingen van de leerling wordt door de organisatie gedaan met behulp van het leerlingvolgsysteem. De vertegenwoordiger wordt toegang verschaft tot deze gegevens.
Lid 2
De vertegenwoordiger draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het raadplegen van deze informatie.
Lid 3 Slechts na instemming van de vertegenwoordiger zullen gegevens uit het leerlingvolgsysteem aan derden worden verstrekt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
www.bijles-en-begeleiding.nl Schoolstraat 52, 6913 AD Aerdt 06-51816178
Lid 1
Bijles & Begeleiding sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor het zoekraken, ontvreemden of beschadigen van eigendommen van deelnemers op locaties waar de begeleiding plaatsvindt.
Lid 2
Bijles & Begeleiding gaat met de deelnemer en met de eventuele vertegenwoordiger een inspanningsverplichting aan. Bijles & Begeleiding doet haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar kan desondanks geen garanties bieden met betrekking tot school- , studie-, examenresultaten of anderszins.

Artikel 11: Klachten of verbeterpunten
Lid 1
Eventuele klachten of verbeterpunten over de inhoud en/of de vorm van de activiteiten dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het Bijles & Begeleiding hoofdkantoor te Aerdt.

Artikel 12: Slotbepaling
Lid 1
Overeenkomsten met Bijles & Begeleiding vallen onder het Nederlands recht.
Lid 2
Mocht er uit de activiteiten van Bijles & Begeleiding geschillen voortkomen, dan zal er in eerste instantie overleg plaatsvinden tussen de partijen. In tweede instantie worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar Bijles & Begeleiding is gevestigd. Aldus opgemaakt te Aerdt op 10 februari 2019.